(B)ruset #3: Valspecial med Pia Steensland (KD)

Vi träffar Kristdemokraternas Pia Steensland för att prata om vård till personer med ett måttligt alkoholberoende (1:58), huvudmannaskap för missbruksvården (5:35), prevention och liberalisering (08:06), avkriminalisering och straffskala (10:38), injektionsrum (12:38) och tobakspolitik (14:02).

SÅ SVARAR KRISTDEMOKRATERNA PÅ VÅR VALENKÄT:

Alkoholpolitik

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska alkoholpolitiken?


En restriktiv alkoholpolitik har tjänat oss väl och ska därför värnas. För oss Kristdemokrater är det en självklarhet att driva en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik i syfte att minimera alkoholens skadeverkningar. Vi värnar därför Systembolaget. För att bibehålla Systembolagets detaljhandelsmonopols ställning är det viktigt att följa detaljhandelsutvecklingen. Utgångspunkten för detta ska alltjämt vara att alkohol inte är en vara som alla andra, det gäller inte minst vid exempelvis en översyn av e-handeln. Under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas är vi positiva till gårdsförsäljning i begränsad utsträckning.

ANDT-strategin

Vad vill ni ändra på i nästa strategi?

Vi behöver en mer konkret och handlingskraftig ANDT-strategi. ANDT-frågor bör lyftas upp som ett enskilt prioriterat område i folkhälsoarbetet. Därtill behöver målen i ANDT-strategin vara konkreta och mätbara. Strategin behöver även innehålla en konkret plan för hur målen ska uppnås på nationell, regional och kommunal nivå samt hur målen ska utvärderas. Det är väsentligt att ANDT-strategin betonar vikten av att hålla i och förstärka det preventiva arbetet för att bibehålla den positiva trenden med att färre unga börjar dricka alkohol tidigt. Vi bör exempelvis ta lärdom ifrån Island där man framgångsrikt har identifierat barn och unga som befinner sig i riskgrupper för utveckling av missbruk och därmed tidigt har kunnat erbjuda preventiva och behovsanpassade insatser. För att vara en relevant motvikt till den liberalisering som pågår i flera länder är det viktigt med målgruppsanpassat information till ungdomar angående de vetenskapligt dokumenterade skadeeffekterna av exempelvis cannabis. Evidensbaserade och behovsanpassade insatser för att stödja barn som växer upp i miljöer med problematisk alkoholkonsumtion bör också prioriteras.

Narkotikadödlighet

Dödligheten i narkotikamissbruk är ett stort problem i synnerhet bland unga män i lägre sociala grupper. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram en åtgärdsplan för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Är ni nöjda med förslagen i planen?

Förslagen är ett steg i rätt riktning. Vi skulle önska större fokus på prevention, åtgärder för att motverka liberalisering av synen på narkotikans skadeverkningar, samt vård och behandling.

Tobakspolitik

Regeringen har föreslagit en ny lag om tobak och liknande produkter. Vad tycker ni om lagförslaget?

Vi välkomnar regeringens förslag att införa tillståndsplikt för tobaksförsäljning, dvs att butiker som vill sälja varorna måste ansöka om ett tillstånd. Det är en åtgärd som skulle ge en bättre kontroll av tobaksförsäljningen. Även förslaget att förbjuda reklam för tobaksprodukter i affärer och skyltfönster är ett steg i rätt riktning för att minska bruket av tobak. Men vi skulle vilja gå ett steg längre och verka för exponeringsförbud för cigaretter. När det gäller snus är det alldeles självklart bäst för den personliga hälsan att avstå från såväl tobaksrökning som bruk av snus. Men skillnaden i skadeverkning mellan cigaretter och snus är avsevärd. Dels för den enskilde och dels för omgivningen som inte alls utsätts för samma fara som passivrökning kan innebära. Vi anser därför att försäljning av snus ska betraktas som specialbutik och därmed inte omfattas av förbud att exponera snus i fysiska butiker och online-butiker.

Narkotikapolitik

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska narkotikapolitiken?

Ja. Kristdemokraterna vill ha ett narkotikafritt samhälle och arbetar konsekvent för att stoppa alla tendenser till drogliberalisering. Det är därför avgörande att säkerställa en snabb och effektiv klassificering av nya narkotiska preparat. Vi är beredda att se över straffskalan för eget bruk så att den i större grad främjar vård och prevention. Det är också viktigt att narkotikapolitiken syftar till att minska narkotikarelaterade dödsfall. Det är därför glädjande att naloxon nu äntligen är tillgängligt för räddningspersonal och personer som missbrukar opiater. Vi anser dock att det är angeläget att naloxon skyndsamt blir tillgängligt även för närstående och anhöriga till opiatmissbrukare samt yrkeskategorier som skulle kunna komma i en situation där det krävs en snabb livräddande insats. Sprutbytesprogram bör vara obligatoriska över hela landet.

Missbruksvård

Anser ni att det finns brister inom missbruksvården? Vad är i så fall den allvarligaste bristen och hur vill ni åtgärda den?

Ja, det finns tyvärr stora brister. För det första är tillgången och kvaliteten på vården beroende av var i landet du bor. Dagens missbruks- och beroendevård är dessutom till stor del anpassad till de behov som finns hos den grupp som har de allra största problemen. Det är en mycket liten andel av stor grupp. Idag vet vi att den allra största delen av personerna som dricker för mycket är socialt fungerande. För dessa personer är det viktigt med lättillgänglig vård i en avstigmatiserad miljö. Vi anser därför att primärvårdens arbete med missbruks- och beroendevård bör förstärkas och intensifieras. Vi är också beredda att se över dagens delade huvudmannaskap för missbruks- och beroendevården. Därtill är det viktigt att resultatet av den forskning som visar på positiva effekter av minskad användande av alkohol och tobak inför operationer och andra ingrepp omvandlas till nationella riktlinjer och implementeras inom hälso- och sjukvården.

Injektionsrum

Norge och Danmark har injektionsrum och Finland kommer med stor sannolikhet att öppna ett under hösten 2018. Tycker ni att Sverige bör införa injektionsrum?

Nej, Kristdemokraterna vill ha ett narkotikafritt samhälle och verkar för att missbrukare ska hjälpas ur sitt beroende. Inte göra det lättare att fortsätta att missbruka.