(B)ruset #2: Valspecial med Karin Rågsjö (V)

Vi träffar Vänsterpartiets Karin Rågsjö för att prata om avkriminalisering (2:37), ANDT-strategin (6:03), lagstiftning om stöd till anhöriga (9:00), huvudmannaskap för missbruksvården (11:29), alkoholpolitik (17:50) och tobakspolitik (21:20).

SÅ SVARAR VÄNSTERPARTIET PÅ VÅR VALENKÄT:

Alkoholpolitik

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska alkoholpolitiken?

Alkohol är ingen vanlig vara, vilket innebär att vinstintresse och konkurrens ska hållas borta från handel med alkohol. Vi måste bekämpa den ökande alkoholkonsumtionen och återskapa den restriktiva alkoholpolitiken som har sin grund i ett folkhälsoperspektiv och som är solidarisk i stället för egoistisk. Sverige behöver återupprätta en alkoholpolitik som utgår från totalkonsumtionsmodellen och där tillgänglighet och pris är de viktigaste instrumenten för minskad alkoholkonsumtion. Vi vill (1) se ett främjandeförbud för distanshandel av alkohol, (2) att regeringen bör utreda införandet av restriktioner mot kommersiell förmedling av alkohol som riskerar att undergräva detaljhandelsmonopolets rättsliga ställning och (3) ingen gårdsförsäljning.

ANDT-strategin

Vad vill ni ändra på i nästa strategi?

Vänsterpartiet vill att ANDT-strategin ersätts av ett nationellt handlingsprogram med en förändrad målsättning angående konsumtionen av alkohol och narkotika. I detta handlingsprogram bör missbruksutredningens förslag från 2012 ses över och beaktas. Framför allt förslagen som rör förebyggande arbete och hur kunskapen om missbruk och beroende kan få bättre spridning. Det bör finnas tydligare målsättningar om hur arbetet ska implementeras. Nya rön införlivas i allt för begränsad utsträckning i vården och vissa kunskapsbaserade insatser tillämpas inte av ideologiska skäl. Regeringen bör därför ta fram ett nationellt handlingsprogram som ersätter ANDT-strategin med målsättningen att minska såväl konsumtionen av alkohol, narkotika, dopning och tobak som de skador och dödsfall som uppstår därav.

Narkotikadödlighet

Dödligheten i narkotikamissbruk är ett stort problem i synnerhet bland unga män i lägre sociala grupper. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram en åtgärdsplan för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Är ni nöjda med förslagen i planen?

 Ja. Äntligen något som ser framåt. Och dessutom behöver vi fler som bär med sig Naloxon.

Tobakspolitik

Regeringen har föreslagit en ny lag om tobak och liknande produkter. Vad tycker ni om lagförslaget?

Vi vill även ha förbud mot att snus marknadsförs så pass som det görs i affärerna.

Narkotikapolitik

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska narkotikapolitiken?

Vi kan konstatera att målet om ett narkotikafritt samhälle av många har tolkats på ett sätt som förhindrat en nyanserad debatt om samhällets åtgärder. Narkotikapolitiken har i alltför hög grad präglats av en bestraffande dimension som trängt undan vetenskapligt grundade förslag på åtgärder inom området. De senaste tio åren har narkotikarelaterade dödsfall ökat markant i Sverige och dödstalet ligger näst högt i Europa. Vi har fått kritik av FN-kontoret för mänskliga rättigheter för att vi inte skyddar människor med beroende mot diskriminering.

Kriminaliseringen av det egna bruket har stora negativa konsekvenser för de individer som använder narkotika. FN-organen fokuserar på olika sätt kring konsumtionsförbudets negativa effekter på hälsa. Det är inte rimligt att vår lagstiftning hindrar människor från att söka vård för narkotikaproblem eller ringa efter hjälp vid överdoser. Minst lika allvarligt är de andra sätt som konsumtionsförbudet drabbar de individer som antingen brukar eller är beroende av narkotika. Det är inte rimligt att konsumtionsförbudet försvårar för människor att få ett jobb, ta körkort eller resa på semester för att nämna några negativa effekter av vår lagstiftning.

När det dessutom inte finns något vetenskapligt stöd för att konsumtionsförbudet innebär en minskning av den problematiska konsumtionen och beroendeutvecklingen så finns det inget sakligt argument för att behålla vårt konsumtionsförbud. Idag finns politiker från nästan samtliga partier som litar till forskning och evidens. Färre livschanser ger fler missbrukare. Den restriktiva narkotikapolitiken måste kombineras med evidensbaserad vård och behandling och skademinimerande insatser byggd på vetenskap.

Missbruksvård

Anser ni att det finns brister inom missbruksvården? Vad är i så fall den allvarligaste bristen och hur vill ni åtgärda den?

Vänsterpartiet vill stärka resurserna för vård och behandling, lagstifta om rätt till hjälp för anhöriga, förstärka vårdgarantin för beroende, stärka arbetet med unga i beroende, skapa fler avgiftningsplatser, öka tillgängligheten och ha särskilt fokus på kvinnor och unga.

Injektionsrum

Norge och Danmark har injektionsrum och Finland kommer med stor sannolikhet att öppna ett under hösten 2018. Tycker ni att Sverige bör införa injektionsrum?

Nej.