Tidskriften Alkohol & Narkotikas podd (B)ruset tar upp frågor om droger, forskning och politik.

Vi som hörs i podden är Clara Henriksson och Julius von Wright.
Utgivare är Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

senaste avsnittet:

Jonas Raninen

(B)RUSET #15: Vad är kollektivitetsteorin?

Drickande är ett socialt beteende och vi påverkar varandra genom att vi umgås, säger forskaren Jonas Raninen, som även är utredare på CAN. Det här beskrivs bland annat av kollektivitetsteorin, som ligger som grund för den svenska alkoholpolitiken. Men vad säger teorin egentligen? Och vad händer när de som dricker blir färre – påverkar de ändå varandra?

(B)ruset bryter folkhälsomyndighetens rekommendationer och går på fest mitt i en pandemi (men bara på låtsas). Följ med!

Läs mer: The theory of collectivity of drinking cultures: how alcohol became every­one’s problem Raninen, J. & Livingston, M. Addiction (2020)

(B)ruset på Förebygg.nu

(B)RUSET #14: När, vem, med vilka och varför berusar sig ungdomar?

– Hur ska jag göra? Jag vill inte bli för full, men jag vill dricka.. bli berusad. Vilken strategi har jag? Hur hjälper jag min kompis?

Frågorna som unga funderar kring när det gäller alkohol är viktig kunskap för vuxenvärlden att känna till, menar Birgitta Ander som är en av de forskare som arbetar med den longitudinella studien LoRDIA. I sitt arbete har Birgitta också gjort intervjustudier med unga personer som berusningsdricker. I detta avsnitt av (B)ruset berättar hon om vad hon fått höra och se i sina studier.

(B)RUSET #13: Vad kan vi lära oss av Maskrosbarn med färdigheter?

–  Bland de unga som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem finns inte bara en större andel som har psykisk ohälsa. Det finns också en betydligt större andel som har en riskfylld alkoholkonsumtion och som konsumerade alkohol över huvud taget mm. Det berättar Peter Larm, en av de forskare som arbetar med studien Futura01.

I studien har forskarna dock även tittat på vad som är utmärkande för de barn och unga som inte uppvisat några psykosomatiska besvär till följd av sin uppväxtmiljö. Under Förebygg.nu höll Peter seminariet med titeln Vad kan vi lära oss av Maskrosbarn med färdigheter? I detta avsnitt av (B)ruset träffar vi honom och pratar om det.

(B)RUSET #12: Skuggstrategi för ANDT-politiken

Sveriges första strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitik, den s.k. ANDT-strategin, började gälla år 2011. Den andra och nuvarande strategin löper ut år 2020. Först i augusti i år kom beskedet att en ny ANDT-strategi kommer ta vid och gälla från år 2021.

Innan beskedet kom och i väntan på detsamma tog IOGT-NTO initiativet till att – i samarbete med andra organisationer och experter – ta fram en ”skuggstrategi”. Ett förslag på hur framtidens ANDT-strategi skulle kunna utformas. Håkan Leifman, expert på förebyggande och ANDT-området samt tidigare direktör för CAN, är en av dem som sitter med i arbetsgruppen för skuggstrategin. I detta avsnitt har (B)ruset träffat honom och pratat om betydelsen av en ANDT-strategi mm.

Avsnittet ingår i serien (B)ruset på Förebygg och är en del av dokumentationen kring konferensen Förebygg.nu. Du hittar mer dokumentation och information om konferensen här: forebygg.nu

(B)RUSET #11: Utseendekultur och kroppsmissnöje: Hur får vi till förändring?

– Kroppsuppfattning och livstillfredsställelse i stort är väldigt starkt kopplat till självbild, säger Kristina Holmqvist Gattario som är docent i psykologi vid Göteborgs Universitet.

Kristina forskar om individers kroppsuppfattning, dvs tankar om den egna kroppen och utseendet och höll under konferensen Förebygg.nu seminariet Utseendekultur och kroppsmissnöje: Hur får vi till förändring? Utifrån forskningen ser Kristina att vi har mycket att vinna när det gäller psykisk och fysisk hälsa om vi arbetar med att främja mer positiv kroppsuppfattning. I det här avsnittet träffar vi henne.

Avsnittet ingår i serien (B)ruset på Förebygg och är en del av dokumentationen kring konferensen Förebygg.nu. Du hittar mer dokumentation och information om konferensen här: forebygg.nu

(B)ruset #10: Årets förebyggande kommun 2019 – Haninge

Vinnare av 2019 års pris till Årets förebyggande kommun är Haninge kommun. Priset delades ut under konferensen Förebygg.nu och i detta avsnitt av (B)ruset på Förebygg träffar vi Inger Dahlberg som sedan många år tillbaka arbetar med samordningen av det drogförebyggande arbetet i kommunen. Inger ger exempel från Haninges arbete och delar med sig av tips till kommuner som vill utveckla sitt drogförebyggande arbete.

Avsnittet ingår i serien (B)ruset på Förebygg och är en del av dokumentationen kring konferensen Förebygg.nu. Du hittar mer dokumentation och information om konferensen här: forebygg.nu

(B)ruset #9: Rökfritt Sverige, var på resan är vi idag?

År 2016 ställde sig regeringen bakom målet om ett rökfritt Sverige och att dagligrökningen år 2025 ska vara mindre än fem procent. Under Förebygg.nu hölls seminariet Rökfritt Sverige, var på resan är vi idag? (B)ruset har träffat Josefin P Jonsson, chef enheten för Tobaksprevention på Folkhälsomyndigheten och en av dem som höll i seminariet.

Avsnittet ingår i serien (B)ruset på Förebygg och är en del av dokumentationen kring konferensen Förebygg.nu. Du hittar mer dokumentation och information om konferensen här: forebygg.nu

I CAN:s ficka

Jonas Raninen

(B)RUSET #15: Vad är kollektivitetsteorin?

Drickande är ett socialt beteende och vi påverkar varandra genom att vi umgås, säger forskaren Jonas Raninen, som även är utredare på CAN. Det här beskrivs bland annat av kollektivitetsteorin, som ligger som grund för den svenska alkoholpolitiken. Men vad säger teorin egentligen? Och vad händer när de som dricker blir färre – påverkar de ändå varandra?

(B)ruset bryter folkhälsomyndighetens rekommendationer och går på fest mitt i en pandemi (men bara på låtsas). Följ med!

Läs mer: The theory of collectivity of drinking cultures: how alcohol became every­one’s problem Raninen, J. & Livingston, M. Addiction (2020)

Emelie Thern

(B)ruset #8: Starkölsförsöket 1967-68

Under åtta månader på 60-talet genomfördes det så kallade ”Starkölsförsöket” i Göteborgs och Bohus län, samt i Värmlands län. Starkölen fick en lägre åldersgräns och fick säljas i livsmedelsaffärer. Förhoppningen var att spriten skulle bytas ut mot den mer tillgängliga starkölen.

Men försöket fick avbrytas i förtid…

Vi sätter oss ner med Emelie Thern, utredare på CAN, som har skrivit sin doktorsavhandling om bland annat effekterna som starkölsförsöket hade.

Avsnittet är en del av (B)rusets serie I CAN:s ficka, där vi tar del av den kunskap som finns på CAN.

Valspecial 2018

Hur vill partierna förbättra missbruksvården? Inför valet 2018 frågade Alkohol & Narkotikas podd (B)ruset politikerna om deras drogpolitik.

Vad tycker pARTIERNA?

Här kan du läsa partiernas svar på vår enkät och lyssna på våra intervjuer med partiernas representanter.

Centerpartiet

Anders w Jonsson

Riksdagsledamot sedan 2010. Ledamot i socialutskottet. Förste vice partiordförande och sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet.

(B)ruset #1: Valspecial med Anders W Jonsson (C)

Vi träffar Centerpartiets Anders W Jonsson för att prata om avkriminalisering (2:17), huvudmannaskap för missbruksvården (4:34), vårdideologier (12:16) och tobakspolitik (14:40).

Så svarar centerpartiet på vår valenkät:

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska alkoholpolitiken?

Centerpartiet vill behålla Systembolagets monopol. Med Systembolagets försäljningsmonopol blir det lättare att hålla utbudet nere och svårare för minderåriga att köpa alkohol. Men ett försäljningsmonopol ställer höga krav på tillgänglighet och kvalitet. Många människor på landsbygden har idag långt till närmaste systembolag eller ombud. Vi tycker därför att kommunerna ska få ett ökat inflytande över var det ska finnas systembolag. Och att det ska bli enklare för lanthandlare att bli systembolagsombud, genom att det blir möjligt för dem att hålla eget lager med Systembolagets priser som lägsta pris. Centerpartiet vill också tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och göra det enklare för små bryggerier och andra hantverksmässiga dryckesproducenter att sälja sina varor på Systembolaget.

Vad vill ni ändra på i nästa strategi?

Vi ser det som angeläget med ett tydligt arbete och fokus på att bekämpa rökningen för att nå målet om ett rökfritt Sverige. Som en del i detta anser vi att det i ANDT-strategin bör finnas en tydlig skiljelinje mellan rökning och snusande. Idag likställs dessa på många sätt, trots att de negativa hälsoeffekterna av snus inte är jämförbara med effekterna av rökning.

Dödligheten i narkotikamissbruk är ett stort problem i synnerhet bland unga män i lägre sociala grupper. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram en åtgärdsplan för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Är ni nöjda med förslagen i planen?

Åtgärdsplanen tar bland annat upp vikten av ökad tillgång till läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende (LARO) samt fler sprutbytesprogram och lågtröskelinsatser. Det är två mycket viktiga delar. Centerpartiet ser det dock som mycket angeläget att hälso- och sjukvården ges det samlade ansvaret för missbruksvården.

Regeringen har föreslagit en ny lag om tobak och liknande produkter. Vad tycker ni om lagförslaget?

Centerpartiet har tillsammans med Moderaterna lagt en motion i riksdagen med anledning av propositionen. Vi ställer oss bakom stora delar av propositionen, men motsätter oss bland annat förbud mot självbetjäning och marknadsföring av snusprodukter. Då de negativa hälsoeffekterna av rökning – till skillnad från snusande – är omfattande och omtvistade anser vi inte att det är motiverat att likställa snus och tobaksrökning. 

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska narkotikapolitiken?

Droger och narkotikamissbruk utgör ett stort problem för de människor som drabbas, för anhöriga och för hela samhället. Sverige har en restriktiv narkotikapolitik, och jämförande undersökningar visar att jämfört med flertalet andra europeiska länder är det få skolelever i Sverige som prövat narkotika (ESPAD). Även bland vuxna är erfarenheten av att missbruka narkotika jämförelsevis låg i Sverige (EMCDDAs årsrapporter). Centerpartiets uppfattning är att Sverige fortsatt ska ha en restriktiv narkotikapolitik. Innehav, köp och försäljning av heroin, kokain, cannabis och andra droger är och ska vara olagligt.

Samtidigt som vi bland annat genom en restriktiv narkotikapolitik förhindrar att människor utvecklar ett narkotikaberoende måste vi ge dem som har utvecklat en beroendesjukdom bästa möjliga vård. Narkotikadödligheten i Sverige hör till en av de högsta i Europa. Därför behövs en genomgripande utredning av orsakerna till den höga narkotikadödligheten och vilka reformer som är nödvändiga för att minska den.

Anser ni att det finns brister inom missbruksvården? Vad är i så fall den allvarligaste bristen och hur vill ni åtgärda den?

Det finns stora brister i den svenska missbruksvården, vilket ytterst visar sig genom den höga dödligheten bland missbrukare. Personer som befinner sig i ett missbruk måste få bättre tillgång till vård och behandling än idag. Centerpartiet har länge drivit frågan om att missbruksvården i högre grad måste präglas av vetenskap och beprövad erfarenhet och tog redan 2011 ställning för ett förändrat huvudmannaskap med ett överförande av ansvaret för missbruksbehandling till landstingen. Majoriteten av narkotikamissbrukarna har en bakomliggande psykisk eller somatisk sjukdom. Därför måste missbruksvården utgå från att i första hand behandla den aktuella sjukdomen och i andra hand att i största möjliga mån lindra sjukdomssymptomen. All annan sjukvård utgår från det perspektivet och missbruksvården ska inte vara något undantag. Personer med missbruk ska därför få tillgång till substitutionsbehandling. Det är också viktigt att sprutbytesprogram finns i alla delar av landet där behov finns.

Norge och Danmark har injektionsrum och Finland kommer med stor sannolikhet att öppna ett under hösten 2018. Tycker ni att Sverige bör införa injektionsrum?

Vi ser ett behov av att utreda frågan noggrant innan vi kan ta ställning.

Vänsterpartiet

Karin Rågsjö

Riksdagsledamot sedan 2014. Ledamot i socialutskottet. Vårdpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

(B)ruset #2: Valspecial med Karin Rågsjö (V)

Vi träffar Vänsterpartiets Karin Rågsjö för att prata om avkriminalisering (2:37), ANDT-strategin (6:03), lagstiftning om stöd till anhöriga (9:00), huvudmannaskap för missbruksvården (11:29), alkoholpolitik (17:50) och tobakspolitik (21:20).

Så svarar vänsterpartiet på vår valenkät:

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska alkoholpolitiken?

Alkohol är ingen vanlig vara, vilket innebär att vinstintresse och konkurrens ska hållas borta från handel med alkohol. Vi måste bekämpa den ökande alkoholkonsumtionen och återskapa den restriktiva alkoholpolitiken som har sin grund i ett folkhälsoperspektiv och som är solidarisk i stället för egoistisk. Sverige behöver återupprätta en alkoholpolitik som utgår från totalkonsumtionsmodellen och där tillgänglighet och pris är de viktigaste instrumenten för minskad alkoholkonsumtion. Vi vill (1) se ett främjandeförbud för distanshandel av alkohol, (2) att regeringen bör utreda införandet av restriktioner mot kommersiell förmedling av alkohol som riskerar att undergräva detaljhandelsmonopolets rättsliga ställning och (3) ingen gårdsförsäljning.

Vad vill ni ändra på i nästa strategi?

Vänsterpartiet vill att ANDT-strategin ersätts av ett nationellt handlingsprogram med en förändrad målsättning angående konsumtionen av alkohol och narkotika. I detta handlingsprogram bör missbruksutredningens förslag från 2012 ses över och beaktas. Framför allt förslagen som rör förebyggande arbete och hur kunskapen om missbruk och beroende kan få bättre spridning. Det bör finnas tydligare målsättningar om hur arbetet ska implementeras. Nya rön införlivas i allt för begränsad utsträckning i vården och vissa kunskapsbaserade insatser tillämpas inte av ideologiska skäl. Regeringen bör därför ta fram ett nationellt handlingsprogram som ersätter ANDT-strategin med målsättningen att minska såväl konsumtionen av alkohol, narkotika, dopning och tobak som de skador och dödsfall som uppstår därav.

 

Dödligheten i narkotikamissbruk är ett stort problem i synnerhet bland unga män i lägre sociala grupper. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram en åtgärdsplan för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Är ni nöjda med förslagen i planen?

 Ja. Äntligen något som ser framåt. Och dessutom behöver vi fler som bär med sig Naloxon.

Regeringen har föreslagit en ny lag om tobak och liknande produkter. Vad tycker ni om lagförslaget?

Vi vill även ha förbud mot att snus marknadsförs så pass som det görs i affärerna.

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska narkotikapolitiken?

Vi kan konstatera att målet om ett narkotikafritt samhälle av många har tolkats på ett sätt som förhindrat en nyanserad debatt om samhällets åtgärder. Narkotikapolitiken har i alltför hög grad präglats av en bestraffande dimension som trängt undan vetenskapligt grundade förslag på åtgärder inom området. De senaste tio åren har narkotikarelaterade dödsfall ökat markant i Sverige och dödstalet ligger näst högt i Europa. Vi har fått kritik av FN-kontoret för mänskliga rättigheter för att vi inte skyddar människor med beroende mot diskriminering.

Kriminaliseringen av det egna bruket har stora negativa konsekvenser för de individer som använder narkotika. FN-organen fokuserar på olika sätt kring konsumtionsförbudets negativa effekter på hälsa. Det är inte rimligt att vår lagstiftning hindrar människor från att söka vård för narkotikaproblem eller ringa efter hjälp vid överdoser. Minst lika allvarligt är de andra sätt som konsumtionsförbudet drabbar de individer som antingen brukar eller är beroende av narkotika. Det är inte rimligt att konsumtionsförbudet försvårar för människor att få ett jobb, ta körkort eller resa på semester för att nämna några negativa effekter av vår lagstiftning.

När det dessutom inte finns något vetenskapligt stöd för att konsumtionsförbudet innebär en minskning av den problematiska konsumtionen och beroendeutvecklingen så finns det inget sakligt argument för att behålla vårt konsumtionsförbud. Idag finns politiker från nästan samtliga partier som litar till forskning och evidens. Färre livschanser ger fler missbrukare. Den restriktiva narkotikapolitiken måste kombineras med evidensbaserad vård och behandling och skademinimerande insatser byggd på vetenskap.

Anser ni att det finns brister inom missbruksvården? Vad är i så fall den allvarligaste bristen och hur vill ni åtgärda den?

Vänsterpartiet vill stärka resurserna för vård och behandling, lagstifta om rätt till hjälp för anhöriga, förstärka vårdgarantin för beroende, stärka arbetet med unga i beroende, skapa fler avgiftningsplatser, öka tillgängligheten och ha särskilt fokus på kvinnor och unga.

Norge och Danmark har injektionsrum och Finland kommer med stor sannolikhet att öppna ett under hösten 2018. Tycker ni att Sverige bör införa injektionsrum?

Nej.

Kristdemokraterna

Pia Steensland

Riksdagskandidat. Kommittéhandläggare för Kristdemokraterna.

(B)ruset #3: Valspecial med Pia Steensland (KD)

Vi träffar Kristdemokraternas Pia Steensland för att prata om vård till personer med ett måttligt alkoholberoende (1:58), huvudmannaskap för missbruksvården (5:35), prevention och liberalisering (08:06), avkriminalisering och straffskala (10:38), injektionsrum (12:38) och tobakspolitik (14:02).

Så svarar kristdemokraterna på vår valenkät:

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska alkoholpolitiken?


En restriktiv alkoholpolitik har tjänat oss väl och ska därför värnas. För oss Kristdemokrater är det en självklarhet att driva en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik i syfte att minimera alkoholens skadeverkningar. Vi värnar därför Systembolaget. För att bibehålla Systembolagets detaljhandelsmonopols ställning är det viktigt att följa detaljhandelsutvecklingen. Utgångspunkten för detta ska alltjämt vara att alkohol inte är en vara som alla andra, det gäller inte minst vid exempelvis en översyn av e-handeln. Under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas är vi positiva till gårdsförsäljning i begränsad utsträckning.

Vad vill ni ändra på i nästa strategi?

Vi behöver en mer konkret och handlingskraftig ANDT-strategi. ANDT-frågor bör lyftas upp som ett enskilt prioriterat område i folkhälsoarbetet. Därtill behöver målen i ANDT-strategin vara konkreta och mätbara. Strategin behöver även innehålla en konkret plan för hur målen ska uppnås på nationell, regional och kommunal nivå samt hur målen ska utvärderas. Det är väsentligt att ANDT-strategin betonar vikten av att hålla i och förstärka det preventiva arbetet för att bibehålla den positiva trenden med att färre unga börjar dricka alkohol tidigt. Vi bör exempelvis ta lärdom ifrån Island där man framgångsrikt har identifierat barn och unga som befinner sig i riskgrupper för utveckling av missbruk och därmed tidigt har kunnat erbjuda preventiva och behovsanpassade insatser. För att vara en relevant motvikt till den liberalisering som pågår i flera länder är det viktigt med målgruppsanpassat information till ungdomar angående de vetenskapligt dokumenterade skadeeffekterna av exempelvis cannabis. Evidensbaserade och behovsanpassade insatser för att stödja barn som växer upp i miljöer med problematisk alkoholkonsumtion bör också prioriteras.

Dödligheten i narkotikamissbruk är ett stort problem i synnerhet bland unga män i lägre sociala grupper. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram en åtgärdsplan för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Är ni nöjda med förslagen i planen?

Förslagen är ett steg i rätt riktning. Vi skulle önska större fokus på prevention, åtgärder för att motverka liberalisering av synen på narkotikans skadeverkningar, samt vård och behandling.

Regeringen har föreslagit en ny lag om tobak och liknande produkter. Vad tycker ni om lagförslaget?

Vi välkomnar regeringens förslag att införa tillståndsplikt för tobaksförsäljning, dvs att butiker som vill sälja varorna måste ansöka om ett tillstånd. Det är en åtgärd som skulle ge en bättre kontroll av tobaksförsäljningen. Även förslaget att förbjuda reklam för tobaksprodukter i affärer och skyltfönster är ett steg i rätt riktning för att minska bruket av tobak. Men vi skulle vilja gå ett steg längre och verka för exponeringsförbud för cigaretter. När det gäller snus är det alldeles självklart bäst för den personliga hälsan att avstå från såväl tobaksrökning som bruk av snus. Men skillnaden i skadeverkning mellan cigaretter och snus är avsevärd. Dels för den enskilde och dels för omgivningen som inte alls utsätts för samma fara som passivrökning kan innebära. Vi anser därför att försäljning av snus ska betraktas som specialbutik och därmed inte omfattas av förbud att exponera snus i fysiska butiker och online-butiker.

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska narkotikapolitiken?

Ja. Kristdemokraterna vill ha ett narkotikafritt samhälle och arbetar konsekvent för att stoppa alla tendenser till drogliberalisering. Det är därför avgörande att säkerställa en snabb och effektiv klassificering av nya narkotiska preparat. Vi är beredda att se över straffskalan för eget bruk så att den i större grad främjar vård och prevention. Det är också viktigt att narkotikapolitiken syftar till att minska narkotikarelaterade dödsfall. Det är därför glädjande att naloxon nu äntligen är tillgängligt för räddningspersonal och personer som missbrukar opiater. Vi anser dock att det är angeläget att naloxon skyndsamt blir tillgängligt även för närstående och anhöriga till opiatmissbrukare samt yrkeskategorier som skulle kunna komma i en situation där det krävs en snabb livräddande insats. Sprutbytesprogram bör vara obligatoriska över hela landet.

Anser ni att det finns brister inom missbruksvården? Vad är i så fall den allvarligaste bristen och hur vill ni åtgärda den?

Ja, det finns tyvärr stora brister. För det första är tillgången och kvaliteten på vården beroende av var i landet du bor. Dagens missbruks- och beroendevård är dessutom till stor del anpassad till de behov som finns hos den grupp som har de allra största problemen. Det är en mycket liten andel av stor grupp. Idag vet vi att den allra största delen av personerna som dricker för mycket är socialt fungerande. För dessa personer är det viktigt med lättillgänglig vård i en avstigmatiserad miljö. Vi anser därför att primärvårdens arbete med missbruks- och beroendevård bör förstärkas och intensifieras. Vi är också beredda att se över dagens delade huvudmannaskap för missbruks- och beroendevården. Därtill är det viktigt att resultatet av den forskning som visar på positiva effekter av minskad användande av alkohol och tobak inför operationer och andra ingrepp omvandlas till nationella riktlinjer och implementeras inom hälso- och sjukvården.

Norge och Danmark har injektionsrum och Finland kommer med stor sannolikhet att öppna ett under hösten 2018. Tycker ni att Sverige bör införa injektionsrum?

Nej, Kristdemokraterna vill ha ett narkotikafritt samhälle och verkar för att missbrukare ska hjälpas ur sitt beroende. Inte göra det lättare att fortsätta att missbruka.

Socialdemokraterna

Anna-lena sörenson

Riksdagsledamot sedan 2010. Gruppledare och vice ordförande i socialutskottet.

(B)ruset #4: Valspecial med Anna-Lena Sörenson (S)

Vi träffar Socialdemokraternas Anna-Lena Sörenson för att prata om ojämlik hälsa (2:01), huvudmannaskap för missbruksvården (3:15), regionala skillnader i vården (7:18), narkotikadödlighet (8:30), avkriminalisering (11:26), ANDT-strategin (13:19) och tobakspolitik (16:48).

Så svarar socialdemokraterna på vår valenkät:

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska alkoholpolitiken?

Vi tycker att den inriktning som Socialdemokraterna fört i regeringsställning med en fortsatt restriktiv alkoholpolitik är riktig. Vi vill fortsätta utveckla den framför allt med inriktning på grupper som har riskbeteende samt fokus på unga.

Vad vill ni ändra på i nästa strategi?

 Vi tycker att den nuvarande strategin är bra. Det är i dagsläget för tidigt att säga vilka förändringar vi vill göra.

Dödligheten i narkotikamissbruk är ett stort problem i synnerhet bland unga män i lägre sociala grupper. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram en åtgärdsplan för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Är ni nöjda med förslagen i planen?

Vi tycker att det är en bra åtgärdsplan. Nu bör fokus ligga på implementering av den och därefter bör vi fokusera på hur den ska utvärderas och följas upp.

Regeringen har föreslagit en ny lag om tobak och liknande produkter. Vad tycker ni om lagförslaget?

Socialdemokraterna har lagt förslaget och vi tycker att förslagen utgör en bra avvägning av vad som bör göras i detta skede.

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska narkotikapolitiken?

Arbetet med att utveckla narkotikapolitiken måste fortsätta med fokus på att minska narkotikadödligheten. Vi måste säkerställa att personer med missbruk får vård och behandling och hjälp och stöd ifrån samhället. (Vi tror emellertid inte att avkriminalisering av eget bruk är lösningen på de problem som finns inom det här området).

Anser ni att det finns brister inom missbruksvården? Vad är i så fall den allvarligaste bristen och hur vill ni åtgärda den?

Det viktigaste är att säkerställa att personer med beroende och missbruk får den hjälp och det stöd de behöver. Vi ser att det fortfarande finns problem med det delade ansvaret mellan kommuner och landsting, och att det framförallt skiljer sig runt om i landet. Där behövs ett fortsatt arbete för att förbättra samarbetet så att människor inte faller mellan stolarna.

Norge och Danmark har injektionsrum och Finland kommer med stor sannolikhet att öppna ett under hösten 2018. Tycker ni att Sverige bör införa injektionsrum?

Vi ser inte det som aktuellt i dagsläget.

Moderaterna

marie ljungberg schött

Sjukvårdslandstingsråd i Stockholm läns landsting.

(B)ruset #5: Valspecial med Marie Ljungberg Schött (M)

Vi träffar Moderaternas Marie Ljungberg Schött för att prata om alkoholpolitik (2:04), huvudmannaskap för missbruksvården (4:25), vårdval inom missbruksvården (7:14), tvångsvård (10:30), avkriminalisering och straffskala (12:40) och tobakspolitik (16:07).

Så svarar moderaterna på vår valenkät:

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska alkoholpolitiken?

Alkoholpolitiken innebär en ständig balansgång mellan att dels ge människor möjlighet att göra egna och fria val, dels att föra en fortsatt restriktiv alkoholpolitik som begränsar och bekämpar alkoholens långsiktiga skadeverkningar. Denna balansgång kräver noggranna och ibland svåra avvägningar. Regleringar ska ta hänsyn både till att minimera alkoholens skadeverkningar och till att skapa rimliga möjligheter för exempelvis gårdsförsäljning och krogverksamhet.

Vad vill ni ändra på i nästa strategi?

Den första ANDT-strategin antogs i mars 2011 under alliansregeringen. Vi ser bland annat behov av att den nya strategin ska väga in tydliga skrivningar om behov av till exempel familjeklassificeringar av psykoaktiva substanser, eller i dagligt tal nätdroger, som är fullständigt livsfarliga och i nuläget kan säljas helt legalt i Sverige. Detta är fullständigt oacceptabelt.

Dödligheten i narkotikamissbruk är ett stort problem i synnerhet bland unga män i lägre sociala grupper. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram en åtgärdsplan för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Är ni nöjda med förslagen i planen?

Det finns många intressanta förslag i planen som berör till exempel naloxon och narkotikahandel. Ett enigt socialutskott i riksdagen vill att regeringen tar fram förslag som möjliggör att naloxon blir lagligt att använda. Det är emellertid viktigt att Socialstyrelsen tar fram föreskrifter gällande användningen, så att den kan ske ansvarsfullt och med de regleringar och restriktioner som behövs. Vi behöver också ta krafttag mot narkotikahandeln, och därför vill Moderaterna bland annat stärka Sveriges gräns med 500 nya tulltjänstemän under nästa mandatperiod.

Regeringen har föreslagit en ny lag om tobak och liknande produkter. Vad tycker ni om lagförslaget?

Tobaksrökning är ett av världens allvarligaste folkhälsoproblem. Vi har i samband med lagförslaget bland annat understrukit vikten av att göra tydlig åtskillnad mellan tobaksrökning och bruk av snus.

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska narkotikapolitiken?

Moderaterna står fast vid den restriktiva hållning som präglat svensk narkotikapolitik. Den har medfört att förhållandevis få i Sverige prövar narkotika. Vi ser också att narkotikahandeln är en central del av den organiserade brottsligheten och finansierar ofta kriminella gäng. Det måste bekämpas. Efter ett antal domar från Högsta domstolen under 2012-2013 har straffen för narkotikabrott även sådana brott som sker i överlåtelsesyfte mildrats väsentligt. Moderaterna vill se en återgång till de strängare straff vid narkotikaförsäljning som gällde tidigare.

Anser ni att det finns brister inom missbruksvården? Vad är i så fall den allvarligaste bristen och hur vill ni åtgärda den?


Det kanske allra allvarligaste problemet handlar om det delade huvudmannaskap gällande missbruksvården mellan landsting och kommun. Vi menar att det finns behov av att pröva denna fråga noggrant. Det delade huvudmannaskap riskerar att leda till att människor i behov av hjälp faller mellan myndigheters delade ansvar. Det är djupt olyckligt och kräver konkreta åtgärder.

Norge och Danmark har injektionsrum och Finland kommer med stor sannolikhet att öppna ett under hösten 2018. Tycker ni att Sverige bör införa injektionsrum?

Vi har inga förslag om att införa injektionsrum.

Liberalerna

Christina Örnebjär

Riksdagsledamot sedan 2015. Suppleant i socialutskottet. 

(B)ruset #6: Valspecial med Christina Örnebjär (L)

I ett stort konferensrum i det vindlande Riksdagshuset har Bruset har träffat Liberalernas Christina Örnebjär och pratat om vad de tycker brister  och huvudmannaskap i missbruksvården (2:30), om metoder, evidens och omvärldsbevakning (5:40) och om Liberalernas och Sveriges narkotikapolitiska vision (10:15). I detta avsnitt har Liberalerna också fått resonera kring den nuvarande och den kommande ANDT-strategin (12:00), om icke-substansberoenden samt missbruk (15:30), om gårdsförsäljning (19:10) och om Sveriges alkoholskatt (22:20).

Så svarar liberalerna på vår valenkät:

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska alkoholpolitiken?

Liberalerna stöder grundprinciperna i den svenska alkoholpolitiken, där alkoholskatter och detaljhandelsmonopol är viktiga inslag. Vi är öppna för att tillåta så kallad gårdsförsäljning, om det går att hitta en modell som är förenlig med i övrigt bibehållet detaljhandelsmonopol.

Vad vill ni ändra på i nästa strategi?

Strategin borde även omfatta läkemedelsmissbruk och spelmissbruk. 

Årsrika borde särskilt synliggöras. 

Folkhälsomyndigheten bör få i uppdrag att vara expertmyndighet vad gäller epidemiologisk kunskap på ANDT-området.

Dödligheten i narkotikamissbruk är ett stort problem i synnerhet bland unga män i lägre sociala grupper. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram en åtgärdsplan för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Är ni nöjda med förslagen i planen?

Vi tycker att den är bra, och väl i linje med den inriktning vi vill se för narkotikapolitiken.

Regeringen har föreslagit en ny lag om tobak och liknande produkter. Vad tycker ni om lagförslaget?

Det är befogat med marknadsföringsbegränsningar framförallt för att motverka nyrekrytering tobaksbruk, särskilt bland unga. Samtidigt måste vuxna människor ha frihet att göra också dåliga livsval. Varje förbud och begränsning måste vägas mot om det verkligen är nödvändigt, rimligt och ändamålsenligt. Regeringens proposition går på flera punkter för långt i den avvägningen. Vi tycker t ex att det kan vara rimligt att webbutiker får visa bilder på sina produkter. Rökförbud i utemiljöer bör avgöras lokalt.

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska narkotikapolitiken?

Vi vill att det övergripande målet ska vara en nollvision mot drogrelaterat lidande och död.

Anser ni att det finns brister inom missbruksvården? Vad är i så fall den allvarligaste bristen och hur vill ni åtgärda den?

Vi vill flytta huvudansvaret för beroendevården från socialtjänsten till sjukvården, i första hand primärvården. Trösklarna att få vård ska vara låga och väntetiderna korta. ”Hemsnickrade” metoder behöver fasas ut till förmån för evidensbaserade insatser

Norge och Danmark har injektionsrum och Finland kommer med stor sannolikhet att öppna ett under hösten 2018. Tycker ni att Sverige bör införa injektionsrum?

Vi är ju generellt positiva till lågtröskelverksamheter som sprututbytesmottagningar, men just injektionsrum har vi inte tagit ställning till.

Miljöpartiet

ANDERS ÅKESSON

Regionråd i Region Skåne med ansvar för primärvård, psykiatri och tandvård. Riksdagskandidat.

(B)ruset #7: Valspecial med Anders Åkesson (MP)

Bruset har träffat Miljöpartiets Anders Åkesson och pratat om vad de menar med att flytta fokus från straff till vård (1.50), om det delade huvudmannaskapet i missbruksvården (3.33) och om varför förändringar i missbruksvården dröjer så (7.00). Vi pratade också om ANDT-strategin (8.00) och slutligen om lokala och regionala utmaningar som kan vara svåra för rikspolitiken att se (11.40).

Så svarar miljöpartiet på vår valenkät:

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska alkoholpolitiken?

Vi vill inte se en förändring av den svenska alkoholpolitiken. Vi anser att det är viktigt att upprätthålla en restriktiv alkoholpolitik, det är ett viktigt verktyg för att minska alkoholens skadeverkningar, då vi vet att de skadliga effekterna av alkohol och samhällskostnaden ökar med ökad tillgänglighet. Det är viktigt att politiken följer med i samhällsförändringarna, därför har regeringen nyligen beslutat om en lagrådsremiss om förändringar i lagstiftningen om att bland annat kunna reglera alkoglass på samma sätt som alkoholhaltiga drycker.

Vad vill ni ändra på i nästa strategi?

Vi tycker att den nuvarande ANDT-strategin är bra. Det kommer att bli ett viktigt arbete att arbeta fram en ny ANDT-strategi, centralt i det arbetet är att en ny strategi fortsätter att driva på en restriktiv alkohol- och tobakspolitik, samt ett narkotika- och dopningsfritt samhälle. Miljöpartiet värnar särskilt om det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Dödligheten i narkotikamissbruk är ett stort problem i synnerhet bland unga män i lägre sociala grupper. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram en åtgärdsplan för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Är ni nöjda med förslagen i planen?

Ja, vi är nöjda med förslagen i planen, även om mer arbete återstår och fler insatser behövs för att få ner narkotikadödligheten. Planen innehåller många skadereducerande förslag, såsom bättre tillgång till läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, naloxonbehandling och bättre tillgång till sprututbyte. Det är även positivt att regeringen har gått vidare och gett Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att öka tillgängligheten till naloxon.

 

Regeringen har föreslagit en ny lag om tobak och liknande produkter. Vad tycker ni om lagförslaget?

Vi står, som regeringsparti, helt bakom regeringens förslag som innehåller många bra förslag för att minska skadorna från tobaksrökning. Utöver att rökförbudet föreslås utvidgas till att även gälla vissa områden utomhus, innehåller förslaget bland annat en tillståndsplikt för att sälja tobaksprodukter, samt restriktioner i hur tobak får marknadsföras, vilket vi tycker är väldigt bra.

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska narkotikapolitiken?

Vi vill att polisens arbete ska fokusera på att motverka försäljning och langning av narkotika. Den enskildas missbruk är en sjukdom och vi vill se ett ändrat fokus från straff till vård. Missbrukare är en av samhällets mest utsatta grupper och den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige är stor. Vi vill rädda liv genom att bedriva en skadereducerande narkotikapolitik och bland annat genomföra försök med injektionsrum. Under mandatperioden har vi ökat tillgången till sprututbytesverksamheter i Sverige. Vi anser att alla missbrukare i Sverige bör ha tillgång till sprututbytesprogram.

 

Anser ni att det finns brister inom missbruksvården? Vad är i så fall den allvarligaste bristen och hur vill ni åtgärda den?

Ja, det finns brister inom missbruksvården. Ett av de största problemen är brister i samordningen mellan kommun och landsting. Samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten är av mycket stor betydelse. Det är viktigt att denna samverkan sker så tidigt som möjligt för att upptäcka och motivera människor med ett begynnande missbruk och förhindra allvarligare problem. Missbruksvården är inte heller jämlik över landet och på flera håll finns det brister gällande såväl resurser som kunskap. Vi vill även införa en vårdgaranti inom missbruksvården. Vårdgarantin ska inkludera såväl landstingets som kommunens insatser.

Norge och Danmark har injektionsrum och Finland kommer med stor sannolikhet att öppna ett under hösten 2018. Tycker ni att Sverige bör införa injektionsrum?

Ja, vi vill att försöksverksamhet med injektionsrum genomförs. Erfarenheter från andra länder visar att det är en effektiv åtgärd för att minska spridningen av smittsamma sjukdomar och för att färre ska dö till följd av sitt missbruk. Det ger även en möjlighet att upprätta en första kontakt mellan brukaren och myndigheter och så småningom rekommendera avvänjningsprogram.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har tackat nej till medverkan i podden, men skickat in svar på vår valenkät.

Så svarar sverigedemokraterna på vår valenkät:

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska alkoholpolitiken?

Vi är för en restriktiv alkoholpolitik som vi har i Sverige och vill att vi ska fortsätta så.

Vad vill ni ändra på i nästa strategi?

Till exempel så anser vi att ett samlat huvudmannaskap är att föredra där landstingen tar över hela ansvaret för missbruksvården.

Dödligheten i narkotikamissbruk är ett stort problem i synnerhet bland unga män i lägre sociala grupper. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram en åtgärdsplan för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Är ni nöjda med förslagen i planen?

Det är flera viktiga och bra förslag i planen. Vi tycker också att man behöver göra något åt de läkare som missbrukar sin förskrivningsrätt på narkotiska läkemedel.

Regeringen har föreslagit en ny lag om tobak och liknande produkter. Vad tycker ni om lagförslaget?

Vi ställer oss i stora drag bakom regeringens förslag då vi anser att den i grunden är bra och eftersträvar ett rökfritt samhälle. 

Snus är en tobaksprodukt som konsekvent visat sig mindre skadlig för hälsan än cigaretter. Vi tycker att man ska ta större hänsyn till snuset och att regeringens förslag därför inte ska omfatta snus. Vi vill att nuvarande regler för snus bibehålls.

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska narkotikapolitiken?

Narkotikalagstiftningen ska vara restriktiv och normgivande för att avskräcka människor från att prova narkotika. För de som hamnat i missbruk måste fortare få hjälp att komma ur sitt missbruk.

Anser ni att det finns brister inom missbruksvården? Vad är i så fall den allvarligaste bristen och hur vill ni åtgärda den?

Man måste snabbare få hjälp att komma ur sitt missbruk. Då missbrukaren ofta har flera diagnoser så måste det vara ett bra samarbete mellan kommun och landsting. Fler beroendeenheter bör finnas att tillgå. Vårt mål är att missbruksvården ska skötas av sjukvården.

Norge och Danmark har injektionsrum och Finland kommer med stor sannolikhet att öppna ett under hösten 2018. Tycker ni att Sverige bör införa injektionsrum?

Vi vill i första hand hjälpa människor komma ur sitt missbruk. Vi vill först se en utvärdering innan vi uttalar oss i frågan.