(B)ruset #4: Valspecial med Anna-Lena Sörenson (S)

Vi träffar Socialdemokraternas Anna-Lena Sörenson för att prata om ojämlik hälsa (2:01), huvudmannaskap för missbruksvården (3:15), regionala skillnader i vården (7:18), narkotikadödlighet (8:30), avkriminalisering (11:26), ANDT-strategin (13:19) och tobakspolitik (16:48).

SÅ SVARAR SOCIALDEMOKRATERNA PÅ VÅR VALENKÄT:

Alkoholpolitik

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska alkoholpolitiken?

Vi tycker att den inriktning som Socialdemokraterna fört i regeringsställning med en fortsatt restriktiv alkoholpolitik är riktig. Vi vill fortsätta utveckla den framför allt med inriktning på grupper som har riskbeteende samt fokus på unga.

ANDT-strategin

Vad vill ni ändra på i nästa strategi?

 Vi tycker att den nuvarande strategin är bra. Det är i dagsläget för tidigt att säga vilka förändringar vi vill göra.

Narkotikadödlighet

Dödligheten i narkotikamissbruk är ett stort problem i synnerhet bland unga män i lägre sociala grupper. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram en åtgärdsplan för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Är ni nöjda med förslagen i planen?

Vi tycker att det är en bra åtgärdsplan. Nu bör fokus ligga på implementering av den och därefter bör vi fokusera på hur den ska utvärderas och följas upp.

Tobakspolitik

Regeringen har föreslagit en ny lag om tobak och liknande produkter. Vad tycker ni om lagförslaget?

Socialdemokraterna har lagt förslaget och vi tycker att förslagen utgör en bra avvägning av vad som bör göras i detta skede.

Narkotikapolitik

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska narkotikapolitiken?

Arbetet med att utveckla narkotikapolitiken måste fortsätta med fokus på att minska narkotikadödligheten. Vi måste säkerställa att personer med missbruk får vård och behandling och hjälp och stöd ifrån samhället. (Vi tror emellertid inte att avkriminalisering av eget bruk är lösningen på de problem som finns inom det här området).

Missbruksvården

Anser ni att det finns brister inom missbruksvården? Vad är i så fall den allvarligaste bristen och hur vill ni åtgärda den?

Det viktigaste är att säkerställa att personer med beroende och missbruk får den hjälp och det stöd de behöver. Vi ser att det fortfarande finns problem med det delade ansvaret mellan kommuner och landsting, och att det framförallt skiljer sig runt om i landet. Där behövs ett fortsatt arbete för att förbättra samarbetet så att människor inte faller mellan stolarna.

Injektionsrum

Norge och Danmark har injektionsrum och Finland kommer med stor sannolikhet att öppna ett under hösten 2018. Tycker ni att Sverige bör införa injektionsrum?

Vi ser inte det som aktuellt i dagsläget.