(B)ruset #1: Valspecial med Anders W Jonsson (C)

Vi träffar Centerpartiets Anders W Jonsson för att prata om avkriminalisering (2:17), huvudmannaskap för missbruksvården (4:34), vårdideologier (12:16) och tobakspolitik (14:40).

SÅ SVARAR CENTERPARTIET PÅ VÅR VALENKÄT:

Alkoholpolitik

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska alkoholpolitiken?

Centerpartiet vill behålla Systembolagets monopol. Med Systembolagets försäljningsmonopol blir det lättare att hålla utbudet nere och svårare för minderåriga att köpa alkohol. Men ett försäljningsmonopol ställer höga krav på tillgänglighet och kvalitet. Många människor på landsbygden har idag långt till närmaste systembolag eller ombud. Vi tycker därför att kommunerna ska få ett ökat inflytande över var det ska finnas systembolag. Och att det ska bli enklare för lanthandlare att bli systembolagsombud, genom att det blir möjligt för dem att hålla eget lager med Systembolagets priser som lägsta pris. Centerpartiet vill också tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och göra det enklare för små bryggerier och andra hantverksmässiga dryckesproducenter att sälja sina varor på Systembolaget.

ANDT-strategin

Vad vill ni ändra på i nästa strategi?

Vi ser det som angeläget med ett tydligt arbete och fokus på att bekämpa rökningen för att nå målet om ett rökfritt Sverige. Som en del i detta anser vi att det i ANDT-strategin bör finnas en tydlig skiljelinje mellan rökning och snusande. Idag likställs dessa på många sätt, trots att de negativa hälsoeffekterna av snus inte är jämförbara med effekterna av rökning.

Narkotikadödlighet

Dödligheten i narkotikamissbruk är ett stort problem i synnerhet bland unga män i lägre sociala grupper. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram en åtgärdsplan för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Är ni nöjda med förslagen i planen?

Åtgärdsplanen tar bland annat upp vikten av ökad tillgång till läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende (LARO) samt fler sprutbytesprogram och lågtröskelinsatser. Det är två mycket viktiga delar. Centerpartiet ser det dock som mycket angeläget att hälso- och sjukvården ges det samlade ansvaret för missbruksvården.

Tobakspolitik

Regeringen har föreslagit en ny lag om tobak och liknande produkter. Vad tycker ni om lagförslaget?

Centerpartiet har tillsammans med Moderaterna lagt en motion i riksdagen med anledning av propositionen. Vi ställer oss bakom stora delar av propositionen, men motsätter oss bland annat förbud mot självbetjäning och marknadsföring av snusprodukter. Då de negativa hälsoeffekterna av rökning – till skillnad från snusande – är omfattande och omtvistade anser vi inte att det är motiverat att likställa snus och tobaksrökning. 

Narkotikapolitik

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska narkotikapolitiken?

Droger och narkotikamissbruk utgör ett stort problem för de människor som drabbas, för anhöriga och för hela samhället. Sverige har en restriktiv narkotikapolitik, och jämförande undersökningar visar att jämfört med flertalet andra europeiska länder är det få skolelever i Sverige som prövat narkotika (ESPAD). Även bland vuxna är erfarenheten av att missbruka narkotika jämförelsevis låg i Sverige (EMCDDAs årsrapporter). Centerpartiets uppfattning är att Sverige fortsatt ska ha en restriktiv narkotikapolitik. Innehav, köp och försäljning av heroin, kokain, cannabis och andra droger är och ska vara olagligt.

Samtidigt som vi bland annat genom en restriktiv narkotikapolitik förhindrar att människor utvecklar ett narkotikaberoende måste vi ge dem som har utvecklat en beroendesjukdom bästa möjliga vård. Narkotikadödligheten i Sverige hör till en av de högsta i Europa. Därför behövs en genomgripande utredning av orsakerna till den höga narkotikadödligheten och vilka reformer som är nödvändiga för att minska den.

Missbruksvård

Anser ni att det finns brister inom missbruksvården? Vad är i så fall den allvarligaste bristen och hur vill ni åtgärda den?

Det finns stora brister i den svenska missbruksvården, vilket ytterst visar sig genom den höga dödligheten bland missbrukare. Personer som befinner sig i ett missbruk måste få bättre tillgång till vård och behandling än idag. Centerpartiet har länge drivit frågan om att missbruksvården i högre grad måste präglas av vetenskap och beprövad erfarenhet och tog redan 2011 ställning för ett förändrat huvudmannaskap med ett överförande av ansvaret för missbruksbehandling till landstingen. Majoriteten av narkotikamissbrukarna har en bakomliggande psykisk eller somatisk sjukdom. Därför måste missbruksvården utgå från att i första hand behandla den aktuella sjukdomen och i andra hand att i största möjliga mån lindra sjukdomssymptomen. All annan sjukvård utgår från det perspektivet och missbruksvården ska inte vara något undantag. Personer med missbruk ska därför få tillgång till substitutionsbehandling. Det är också viktigt att sprutbytesprogram finns i alla delar av landet där behov finns.

Injektionsrum

Norge och Danmark har injektionsrum och Finland kommer med stor sannolikhet att öppna ett under hösten 2018. Tycker ni att Sverige bör införa injektionsrum?

Vi ser ett behov av att utreda frågan noggrant innan vi kan ta ställning.