(B)ruset #7: Valspecial med Anders Åkesson (MP)

Bruset har träffat Miljöpartiets Anders Åkesson och pratat om vad de menar med att flytta fokus från straff till vård (1.50), om det delade huvudmannaskapet i missbruksvården (3.33) och om varför förändringar i missbruksvården dröjer så (7.00). Vi pratade också om ANDT-strategin (8.00) och slutligen om lokala och regionala utmaningar som kan vara svåra för rikspolitiken att se (11.40).

SÅ SVARAR MILJÖPARTIET PÅ VÅR VALENKÄT:

Alkoholpolitik

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska alkoholpolitiken?

Vi vill inte se en förändring av den svenska alkoholpolitiken. Vi anser att det är viktigt att upprätthålla en restriktiv alkoholpolitik, det är ett viktigt verktyg för att minska alkoholens skadeverkningar, då vi vet att de skadliga effekterna av alkohol och samhällskostnaden ökar med ökad tillgänglighet. Det är viktigt att politiken följer med i samhällsförändringarna, därför har regeringen nyligen beslutat om en lagrådsremiss om förändringar i lagstiftningen om att bland annat kunna reglera alkoglass på samma sätt som alkoholhaltiga drycker.

ANDT-strategin

Vad vill ni ändra på i nästa strategi?

Vi tycker att den nuvarande ANDT-strategin är bra. Det kommer att bli ett viktigt arbete att arbeta fram en ny ANDT-strategi, centralt i det arbetet är att en ny strategi fortsätter att driva på en restriktiv alkohol- och tobakspolitik, samt ett narkotika- och dopningsfritt samhälle. Miljöpartiet värnar särskilt om det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Narkotikadödlighet

Dödligheten i narkotikamissbruk är ett stort problem i synnerhet bland unga män i lägre sociala grupper. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram en åtgärdsplan för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Är ni nöjda med förslagen i planen?

Ja, vi är nöjda med förslagen i planen, även om mer arbete återstår och fler insatser behövs för att få ner narkotikadödligheten. Planen innehåller många skadereducerande förslag, såsom bättre tillgång till läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, naloxonbehandling och bättre tillgång till sprututbyte. Det är även positivt att regeringen har gått vidare och gett Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att öka tillgängligheten till naloxon.

Tobakspolitik

Regeringen har föreslagit en ny lag om tobak och liknande produkter. Vad tycker ni om lagförslaget?

Vi står, som regeringsparti, helt bakom regeringens förslag som innehåller många bra förslag för att minska skadorna från tobaksrökning. Utöver att rökförbudet föreslås utvidgas till att även gälla vissa områden utomhus, innehåller förslaget bland annat en tillståndsplikt för att sälja tobaksprodukter, samt restriktioner i hur tobak får marknadsföras, vilket vi tycker är väldigt bra.

Narkotikapolitik

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska narkotikapolitiken?

Vi vill att polisens arbete ska fokusera på att motverka försäljning och langning av narkotika. Den enskildas missbruk är en sjukdom och vi vill se ett ändrat fokus från straff till vård. Missbrukare är en av samhällets mest utsatta grupper och den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige är stor. Vi vill rädda liv genom att bedriva en skadereducerande narkotikapolitik och bland annat genomföra försök med injektionsrum. Under mandatperioden har vi ökat tillgången till sprututbytesverksamheter i Sverige. Vi anser att alla missbrukare i Sverige bör ha tillgång till sprututbytesprogram.

Missbruksvård

Anser ni att det finns brister inom missbruksvården? Vad är i så fall den allvarligaste bristen och hur vill ni åtgärda den?

Ja, det finns brister inom missbruksvården. Ett av de största problemen är brister i samordningen mellan kommun och landsting. Samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten är av mycket stor betydelse. Det är viktigt att denna samverkan sker så tidigt som möjligt för att upptäcka och motivera människor med ett begynnande missbruk och förhindra allvarligare problem. Missbruksvården är inte heller jämlik över landet och på flera håll finns det brister gällande såväl resurser som kunskap. Vi vill även införa en vårdgaranti inom missbruksvården. Vårdgarantin ska inkludera såväl landstingets som kommunens insatser.

Injektionsrum

Norge och Danmark har injektionsrum och Finland kommer med stor sannolikhet att öppna ett under hösten 2018. Tycker ni att Sverige bör införa injektionsrum?

Ja, vi vill att försöksverksamhet med injektionsrum genomförs. Erfarenheter från andra länder visar att det är en effektiv åtgärd för att minska spridningen av smittsamma sjukdomar och för att färre ska dö till följd av sitt missbruk. Det ger även en möjlighet att upprätta en första kontakt mellan brukaren och myndigheter och så småningom rekommendera avvänjningsprogram.