(B)ruset #5: Valspecial med Marie Ljungberg Schött (M)

Vi träffar Moderaternas Marie Ljungberg Schött för att prata om alkoholpolitik (2:04), huvudmannaskap för missbruksvården (4:25), vårdval inom missbruksvården (7:14), tvångsvård (10:30), avkriminalisering och straffskala (12:40) och tobakspolitik (16:07).

SÅ SVARAR MODERATERNA PÅ VÅR VALENKÄT:

Alkoholpolitik

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska alkoholpolitiken?

Alkoholpolitiken innebär en ständig balansgång mellan att dels ge människor möjlighet att göra egna och fria val, dels att föra en fortsatt restriktiv alkoholpolitik som begränsar och bekämpar alkoholens långsiktiga skadeverkningar. Denna balansgång kräver noggranna och ibland svåra avvägningar. Regleringar ska ta hänsyn både till att minimera alkoholens skadeverkningar och till att skapa rimliga möjligheter för exempelvis gårdsförsäljning och krogverksamhet.

ANDT-strategin

Vad vill ni ändra på i nästa strategi?

Den första ANDT-strategin antogs i mars 2011 under alliansregeringen. Vi ser bland annat behov av att den nya strategin ska väga in tydliga skrivningar om behov av till exempel familjeklassificeringar av psykoaktiva substanser, eller i dagligt tal nätdroger, som är fullständigt livsfarliga och i nuläget kan säljas helt legalt i Sverige. Detta är fullständigt oacceptabelt.

Narkotikadödlighet

Dödligheten i narkotikamissbruk är ett stort problem i synnerhet bland unga män i lägre sociala grupper. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram en åtgärdsplan för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Är ni nöjda med förslagen i planen?

Det finns många intressanta förslag i planen som berör till exempel naloxon och narkotikahandel. Ett enigt socialutskott i riksdagen vill att regeringen tar fram förslag som möjliggör att naloxon blir lagligt att använda. Det är emellertid viktigt att Socialstyrelsen tar fram föreskrifter gällande användningen, så att den kan ske ansvarsfullt och med de regleringar och restriktioner som behövs. Vi behöver också ta krafttag mot narkotikahandeln, och därför vill Moderaterna bland annat stärka Sveriges gräns med 500 nya tulltjänstemän under nästa mandatperiod.

Tobakspolitik

Regeringen har föreslagit en ny lag om tobak och liknande produkter. Vad tycker ni om lagförslaget?

Tobaksrökning är ett av världens allvarligaste folkhälsoproblem. Vi har i samband med lagförslaget bland annat understrukit vikten av att göra tydlig åtskillnad mellan tobaksrökning och bruk av snus.

Narkotikapolitik

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska narkotikapolitiken?

Moderaterna står fast vid den restriktiva hållning som präglat svensk narkotikapolitik. Den har medfört att förhållandevis få i Sverige prövar narkotika. Vi ser också att narkotikahandeln är en central del av den organiserade brottsligheten och finansierar ofta kriminella gäng. Det måste bekämpas. Efter ett antal domar från Högsta domstolen under 2012-2013 har straffen för narkotikabrott även sådana brott som sker i överlåtelsesyfte mildrats väsentligt. Moderaterna vill se en återgång till de strängare straff vid narkotikaförsäljning som gällde tidigare.

Missbruksvård

Anser ni att det finns brister inom missbruksvården? Vad är i så fall den allvarligaste bristen och hur vill ni åtgärda den?


Det kanske allra allvarligaste problemet handlar om det delade huvudmannaskap gällande missbruksvården mellan landsting och kommun. Vi menar att det finns behov av att pröva denna fråga noggrant. Det delade huvudmannaskap riskerar att leda till att människor i behov av hjälp faller mellan myndigheters delade ansvar. Det är djupt olyckligt och kräver konkreta åtgärder.

Injektionsrum

Norge och Danmark har injektionsrum och Finland kommer med stor sannolikhet att öppna ett under hösten 2018. Tycker ni att Sverige bör införa injektionsrum?

Vi har inga förslag om att införa injektionsrum.