(B)RUSET: VALSPECIAL MED SVERIGEDEMKRATERNA

SÅ SVARAR SVERIGEDEMOKRATERNA PÅ VÅR VALENKÄT:

Alkoholpolitik

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska alkoholpolitiken?

Vi är för en restriktiv alkoholpolitik som vi har i Sverige och vill att vi ska fortsätta så.

ANDT-strategin

Vad vill ni ändra på i nästa strategi?

Till exempel så anser vi att ett samlat huvudmannaskap är att föredra där landstingen tar över hela ansvaret för missbruksvården.

Narkotikadödlighet

Dödligheten i narkotikamissbruk är ett stort problem i synnerhet bland unga män i lägre sociala grupper. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram en åtgärdsplan för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Är ni nöjda med förslagen i planen?

Det är flera viktiga och bra förslag i planen. Vi tycker också att man behöver göra något åt de läkare som missbrukar sin förskrivningsrätt på narkotiska läkemedel.

Tobakspolitik

Regeringen har föreslagit en ny lag om tobak och liknande produkter. Vad tycker ni om lagförslaget?

Vi ställer oss i stora drag bakom regeringens förslag då vi anser att den i grunden är bra och eftersträvar ett rökfritt samhälle. 

Snus är en tobaksprodukt som konsekvent visat sig mindre skadlig för hälsan än cigaretter. Vi tycker att man ska ta större hänsyn till snuset och att regeringens förslag därför inte ska omfatta snus. Vi vill att nuvarande regler för snus bibehålls.

Narkotikapolitik

Tycker ni att det finns anledningar att ändra på den svenska narkotikapolitiken?

Narkotikalagstiftningen ska vara restriktiv och normgivande för att avskräcka människor från att prova narkotika. För de som hamnat i missbruk måste fortare få hjälp att komma ur sitt missbruk.

Missbruksvård

Anser ni att det finns brister inom missbruksvården? Vad är i så fall den allvarligaste bristen och hur vill ni åtgärda den?

Man måste snabbare få hjälp att komma ur sitt missbruk. Då missbrukaren ofta har flera diagnoser så måste det vara ett bra samarbete mellan kommun och landsting. Fler beroendeenheter bör finnas att tillgå. Vårt mål är att missbruksvården ska skötas av sjukvården.

Injektionsrum

Norge och Danmark har injektionsrum och Finland kommer med stor sannolikhet att öppna ett under hösten 2018. Tycker ni att Sverige bör införa injektionsrum?

Vi vill i första hand hjälpa människor komma ur sitt missbruk. Vi vill först se en utvärdering innan vi uttalar oss i frågan.